GDPR

Ochrana osobních údajů klientů
Při organizaci a provozování naší práce Vás žádáme o Vaše osobní údaje a tímto se hlásíme k zodpovědnosti za jejich ochranu a zabezpečení. A to jak z pohledu etiky naší práce – etického kodexu, tak z pohledu zásad a práv, stanovených článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále se v textu na toto nařízení odvoláváme zkratkou „GDPR“). Správce Vašich osobních údajů je Mgr. Ing. Pavel Pelikán, IČ: 04029364, sídlo V Nové Vsi 968/1, 158 00, Praha – Jinonice (dále jen „správce“). Nařízení GDPR Vám přiznává řadu práv, ty můžete u správce písemně poštou, při osobním jednání, telefonicky na čísle +420 602 368 586 anebo elektronicky formou e-mailu na adresu info@terapierodiny.cz.

Prohlášení
Jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou (zákonem o ochraně osobních údajů a „GDPR“). Spravuji Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, Vašich oprávněných zájmů, plnění smluv, zákonných povinností či uděleného souhlasu. Plním dle článku 13 „GDPR“ informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožním Vám uplatňovat Vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a „GDPR“.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je zákonným požadavkem nutným k poskytování našich služeb. Vaše osobní údaje uchováváme v nezbytném rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a to pro případy organizace termínů našich setkávání. Pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu můžeme využít Vaše fotografie, audio a videozáznam, Vaše reference o naší práci apod., a to do doby, kdy tento souhlas odvoláte. Vaše osobní údaje uchováváme jen po nezbytně dlouhou dobu, po dobu zákony stanovené nebo po dobu dohodnutou s Vámi.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Ochranu Vašich osobních údajů zajišťujeme pomocí zabezpečených IT technologií, jsou uzamčené a chránění i pomocí organizačních opatření. Přístup k datům máme jen my, v rámci naší práce.

Předávání osobních údajů
Podle právních předpisů mohou být Vaše osobní údaje sděleny jiným subjektům jen po Vašem předchozím souhlasu. V jiném případě nepředáme Vaše osobní údaje jiným fyzickým ani právním osobám.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Vaše právo být informován o nakládání s Vašimi daty plní toto prohlášení. Dále nás můžete požádat o kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Na Vaši žádost zpracovávaná data upravíme, případně na základě Vašeho požadavku Vaše osobní údaje zpracovávat nebudeme a můžete žádat smazání Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s naší formou zpracování Vašich osobních dat spokojeni, můžete se obrátit se na Úřad pro ochranu osobní údajů. Vámi již vydaný souhlas se zpracováváním Vašich osobních dat můžete kdykoli odvolat, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účel jejich zpracování.